Všeobecné obchodní a storno podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky – Penzion Dřevák u Élišky

 

Všeobecné obchodní  a storno podmínky (dále jen podmínky) Penzionu Dřevák u Élišky (dále jen penzion) upravují vzájemný vztah mezi provozovatelem penzionu – obchodní společností Proxies, spol. s r.o., se sídlem Bojov 4E, 252 10 Čisovice, IČ: 452 41 988 (dále jen provozovatelem) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v penzionu jako objednatel objednává (dále jen klient).

 

I. Objednávka pobytu, vznik smluvniho vztahu

Klient si objednává služby penzionu písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává penzionu poštou, elektronickou poštou nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Řádně vystavenou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci klient současně potvrzuje, že je seznámen s platnými Všeobecnými podmínkami a storno podmínkami Penzionu Dřevák u Élišky. Předané osobní údaje klienta  uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije penzion pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi penzionem a klientem.

Po řádně v vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci penzionem (dle čl. IV. těchto podmínek) vzniká mezi klientem a penzionem smluvní vztah. Penzion se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit penzionu smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a penzion potvrdil.

 

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován penzionem o objednaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, penzionem potvrzených (zálohově zaplacených) služeb.

Před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci.

Zaplatit penzionu v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, především Ubytovací řád uvedený na www. drevakuelisky.cz, záložka ubytování.

Pečlivě si překontrolovat penzionem vystavené potvrzení pobytu a při zjištění nesrovnalostí kontaktovat neprodleně penzion.

Uhradit případné škody způsobené na inventáři penzionu.

 

III. Povinnosti penzionu ke klientovi

Penzion je povinen:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby.

Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok penzionu na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

 

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných penzionem jsou uvedeny na: www.drevakuelisky.cz, záložka ubytování.

 

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené penzionem (e-mailem nebo písemně dopisem) nebo příjmový doklad o zaplacené záloze. Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně penzio e-mailem drevakuelisky@email.cz nebo telefonicky na čísle 704 137 707.

 

VI. Nástup

Při nástupu se klient v recepci (baru) penzionu prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti.

Při splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám.

 

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od  potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedenýc podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno penzionu.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednatele.

Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 48 hodin před předpokládaným začátkem čerpání služeb (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 2 dny před datem příjezdu) si penzion neúčtuje storno poplatek.

Při zrušení rezervace 24 až 48 hodin před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. nejpozději do 14:00 hodin 1 den před datem příjezdu) je penzion oprávněn si účtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

Při zrušení rezervace 24 hodin a méně před předpokládaným začátkem čerpání služeb dle potvrzené objednávky (tzn. mezi 14:00 hodin předcházejícího dne až začátkem rezervovaných služeb) nebo v průběhu  čerpání služeb je penzion oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100 % z objednaných služeb dle potvrzené objednávky.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb.

Penzion si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 100 % objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky.

Celková cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě vystaveného účetního dokladu (příjmový doklad, faktura), dle tam uvedených podmínek.

Platbu lze provést v hotovosti nebo na fakturu (po předchozí dohodě). Platbu nelze provést platební kartou.

Všeobecné obchodní a storno podmínky vstupují v platnost dle 1. 6. 2016. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi penzionem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

 

 

Hospůdka s ubytováním a hudební klub Dřevák U Élišky!

Provozovatel: Proxies, spol. s r. o.

Čisovice 254, Praha - západ

Tel.: 704 137 707, e-mail: drevakuelisky@email.cz

(volejte pouze během otevírací doby)

Otevírací doba: Po-St ZAVŘENO, Čt 16:00 - 21:00, Pa 16:00 - 22:00, 

So 11:00-22:00, Ne 11:00 - 16:00

TOPlist